Tiener likken verboden sex

tiener likken verboden sex

En eenieder die dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een bescherming zijn voor hem. Einde citaat uit at- T ibb an-Nabawie , We dienen te begrijpen dat wanneer het neerkomt op het zoeken van islamitische kennis , dan kan verlegenheid of schaamte geen belemmering zijn. Maar een gezonde dosis verlegenheid en schaamte dient aanwezig te zijn bij de MANIER waarop zulke onderwerpen onderwezen worden. Kennis over seks sex is onontbeerlijk — voor zowel mannen als vrouwen — om de seksuele begeerten op een toegestane manier te bevredigen, om verboden seksuele handelingen te mijden en om van seks een daad van aanbidding te maken waarvoor je beloond zult worden.

In deze verhandeling worden verschillende aspecten van seks besproken. Voor alles geldt dat goede communicatie tussen beide partners zeer belangrijk is. Beide partners dienen rekening te houden met elkaars voorkeuren en wensen. Respect hebben voor elkaar behoort tot de belangrijkste basisvoorwaarden voor een goed huwelijk. Ook dient een man zijn vrouw die wellicht te verlegen is om zelf een geleerde te raadplegen niet te misleiden waardoor zij denkt dat bepaalde handelingen toegestaan zijn.

Op de Dag des Oordeels zal iedereen verantwoording af moeten leggen over alles wat men gezegd en gedaan heeft. We dienen Allah de Alziende te vrezen en elkaar goed te behandelen.

In Tefsier Ibn Kethier staat de volgende toelichting bij deze aayah: Tot de belangrijke zaken waar men aandacht aan dient te schenken wanneer men zich bezig gaat houden met seksuele omgang behoort:. Er is een strenge waarschuwing voor de vrouw die weigert het bed met haar echtgenoot te delen. Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah moge Allah tevreden over hem zijn zei: Als hij haar vraagt [voor zijn echtelijke rechten], zelfs al bevindt zij zich op de rug van een kameel, dan dient zij gehoor te geven aan hem.

Er is ook overgeleverd dat Aboe Hoerayrah moge Allah tevreden over hem zijn zei: In de Nobele Koran wordt aangegeven Nederlandstalige interpretatie: Dit verbod op weigeren geldt ook voor de man.

Als een vrouw opstandig is, dan heeft zij niet langer het recht op onderhoud, want onderhoud is in ruil voor het toestaan dat haar man geslachtsgemeenschap met haar heeft.

Aldus zijn de rechtschapen vrouwen gehoorzame vrouwen die beschermen wat beschermd moet worden bij afwezigheid van hun echtgenoten , doordat Allah hen opdraagt het te beschermen 2. En van wie jullie ongehoorzaamheid en arrogantie 3 vrezen, vermaan hen dan; en als zij de vermaning in de wind slaan, laat hen alleen in bed; en als dat ook niet helpt, sla hen 4. Als zij jullie dan gehoorzamen, tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. Zie de artikelen Vrouwenrechten in de Islaam en 10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn.

Dit zijn de zaken die behoren tot de huiselijke kring en die met de echtgenoot te maken hebben. Een rechtschapen vrouw stelt de geheimen van het huis niet bloot aan de buitenwereld zij beschermt ook haar kuisheid en het eigendom van haar echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met haar moeilijk maakt.

Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem. Djaabir moge Allah tevreden over hem zijn verhaalde dat de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem tijdens de afscheidsbedevaart zei Nederlandstalige interpretatie: En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.

Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. In dat geval heeft de man niet het recht om haar te mijden in bed of om haar zachtjes te slaan, zoals in dit vers vermeld is, maar dient hij haar goed en met respect te behandelen zoals aangemoedigd wordt in onder andere de volgende overlevering: Aboe Hoerayrah moge Allah tevreden over hem zijn verhaalde dat de boodschapper van Allah vrede en zegeningen van Allah zijn met hem zei Nederlandstalige interpretatie: Wees niet vrekkig in het uitdrukken van jouw liefde voor jouw vrouw.

Als je gelimiteerd wordt in het uitdrukken van jouw liefde, dan zul je zorgen voor een barrière van ruwheid tussen jou en haar en er zal een vermindering van genegenheid zijn. Men dient de intentie te hebben om zichzelf en zijn vrouw te beschermen tegen verboden zaken, alsook om het aantal van de moslimgemeenschap te vermeerderen om de status ervan te verhogen. Want er is eer in grote aantallen.

Men dient te weten dat men beloond zal worden voor deze daad, ook al ondervindt hij zelf plezier en genot daardoor. Aboe Dzarr moge Allah tevreden over hem zijn verhaalde dat de boodschapper van Allah vrede en zegeningen van Allah zijn met hem gezegd heeft Nederlandstalige interpretatie: Is er een beloning voor degene onder ons die zijn begeerte bevredigt op legitieme wijze?

Dus als hij het op een toegestane manier doet, zal hij beloond worden. Geslachtsgemeenschap dient vooraf gegaan te worden door lieve woorden, speelsheid en kusjes.

De profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem was speels met zijn vrouwen en kuste hen. Al-Manaawie moge Allah hem genadig zijn zei: Want het oog is de weg naar het hart. Dus als het oog iets ziet en het leuk vindt, dan gaat het direct naar het hart en wordt er liefde voortgebracht.

Als het iets lelijks ziet of iets waarvan het een afkeer heeft, aan kleding of gewaden, dan zal het naar het hart gaan en afkeer en ergernis veroorzaken. Vandaar dat de Arabische vrouwen elkaar adviseren: Bij velen maakt orale seks onderdeel uit van voorspel. In een later hoofdstuk volgt meer informatie hierover. De boodschapper van Allah vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft gezegd Nederlandstalige interpretatie: Ibn Qoedaamah moge Allah hem genadig zijn zei in al-Moeghnie: Het lezen van erotische verhalen, ook al gebeurt dit samen met je echtgeno o t e , brengt vele kwaadaardigheden met zich mee, waaronder:.

Deze verhalen zijn in iemands bezit gekomen door ze te kopen of te lenen. Dit is niet toegestaan, omdat het degenen die ze drukt, uitgeeft en verspreidt aanmoedigt om daar mee door te gaan.

Deze verhalen worden slechts geschreven door immorele en schaamteloze mensen. De meesten van hen zijn koeffaar die geen aandacht schenken aan religie, zedelijkheid of manieren aangaande hetgeen zij schrijven.

Deze verhalen zijn een middel om hun afwijkende manieren en slechte gewoonten te verspreiden onder de mensen, of zij het zich realiseren of niet. De profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft gezegd Nederlandstalige interpretatie: Wat betreft degene die de muskus draag, of hij zal je er wat van geven, of je zal wat van hem kopen, of je ruikt een goede geur van hem. En wat betreft degene die de blaasbalg bedient, of hij verbrandt jouw kleren, of je ruikt een slechte geur van hem.

Deze verhalen bevatten leugens en overdrijvingen, beschrijven denkbeeldige gebeurtenissen die de lezer negatief beïnvloeden en zorgen ervoor dat partners minder tevreden met elkaar zijn. Er is geen garantie dat deze verhalen niet in de handen van kinderen vallen, waardoor zij misleid worden en hun moraliteit verdorven raakt, of slecht over hun ouders gaan denken.

De ouders zijn zich wellicht hiervan niet bewust, maar zij zullen de last van de zonden van hun kinderen dragen, wanneer spijt niet zal baten. Erger dan erotische verhalen zijn pornografische films. Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid heeft gezegd: Degene die dat doet dient berouw te tonen tegenover Allah. Hoe kan een persoon zulke dingen kijken met zijn vrouw en hoe kan hij haar toestaan dat zij ook kijkt!? Vrouwen zijn zwak en gemakkelijk te beïnvloedden. Waarlijk, het kijken naar dergelijke dingen kan leiden naar problemen binnen een huwelijk met wellicht een scheiding als gevolg — Allah verhoede.

Als een man iets dergelijks goedkeurt dan heeft hij ongetwijfeld een gebrek aan ghierah beschermende jaloezie , hetgeen een moslim onderscheidt van anderen, van kaaffirien ongelovigen en doeyoethien mannen die hun vrouwen verboden vrijheden geven die obsceniteit en onzedelijkheid goedkeuren in hun gezinnen.

Bovendien zal het kijken naar dergelijk materiaal er voor zorgen dat men immoraliteit niet zo serieus neemt en het moedigt promiscuïteit vrij seksueel verkeer aan. We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden. Laat degene die een dergelijke zonde begaan heeft bewust zijn van de bestraffing van Allah; laat hem zich haasten om berouw te tonen… En Allah weet het best.

Om deze en andere redenen is het niet toegestaan om erotische verhalen te lezen en pornografische films te kijken. Zie de artikelen De djihaad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen. Het is voor een echtpaar toegestaan om elkaar naakt te zien. Behalve voor hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten aan slavinnen. Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar. Imaam Ibn Hazm moge Allah hem genadig zijn zei: Dit is algemeen en omvat zien, aanraken en interactie.

Hij haastte zich totdat ik zei: Sheikh al-Albaanie moge Allah hem genadig zijn zei: Als Allah een man toegestaan heeft om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw, hoe kan het dan logisch zijn dat Hij hem verbiedt om naar haar geslachtsdelen te kijken!?

Een man en een vrouw mogen samen in bad of samen douchen. Dit kan ertoe leiden dat men opgewonden raakt. Mag men dan geslachtsgemeenschap in de badkamer hebben? Moderne badkamers in moderne huizen zijn totaal anders dan de plaatsen die men vroeger gebruikte om de behoefte te doen, wat plaatsen waren waar viezigheid en onreinheden zich verzamelden.

Moderne badkamers zijn niet zo, die kunnen gemakkelijk schoon gehouden worden zonder enige onreinheid daarin. Aldus zijn zij niet zoals de plaatsen die mensen in het verleden gebruikten om hun behoefte te doen en er zijn duidelijke verschillen tussen hen.

Op grond daarvan is er niet echt een reden waarom men de seksuele begeerte niet op dergelijke plaatsen kan bevredigen. Dit is toegestaan voor een echtpaar. De regelgeving aangaande t ahaarah reinheid in dit geval is als volgt: Maar als er madzie voorvocht uitgescheiden wordt, dan dient de man zijn penis en testikels te wassen en de woedhoe-e te verrichten voor het gebed, en de vrouw dient haar schaamdeel ook te wassen en woedhoe-e te verrichten. Waarlijk, dit behoort tot de meest kwaadaardige zaken.

Er is overgeleverd dat Asmaa-e bint Yazied moge Allah tevreden over haar zijn bij de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem was en er zaten mannen en vrouwen bij hem, en de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem zei Nederlandstalige interpretatie: Zou een vrouw tegen anderen kunnen vertellen wat zij met haar man gedaan heeft? Het is alsof een mannelijke duivel een vrouwelijke duivel ontmoet op straat en geslachtsgemeenschap met haar heeft terwijl de mensen aan het kijken zijn.

Maar als hij een bepaald toegestaan doel niet kan bereiken zonder het noemen van iets waar mensen normaal gesproken te verlegen voor zijn om te zeggen, dan is het toegestaan. In dit geval zijn zij eerder makroeh afkeurenswaardig.

Dus in dat geval is er niets mis met het zeggen van wat in de vraag genoemd is, zolang de echtgenoot en de echtgenote dergelijke woorden niet gebruiken in het bijzijn van hun kinderen of iemand anders.

Zie het artikel Letten wij op ons taalgebruik? Het meningsverschil betreffende het aanraken van de anus is zoals het meningsverschil betreffende het aanraken van de penis wat we dadelijk zullen bespreken, in shaa-a Allaah.

Wat betreft de omringende delen, het aanraken daarvan verbreekt de woedhoe-e niet, zoals het aanraken van de testikels of billen. Ibn Qoedaamah moge Allah hem genadig zijn zei: Dus de regelgeving kan niet daarop van toepassing zijn. De geleerden moge Allah hen genadig zijn verschilden van mening of het aanraken van de penis of vagina de woedhoe-e verbreekt of niet.

De geleerden moge Allah hen genadig zijn verschilden van mening aangaande het aanraken van de penis en de vagina, en of dit de woedhoe-e verbreekt of niet. Er zijn een aantal meningen:. Zij citeren het volgende als bewijs:. In gevallen waarbij de woedhoe-e hoogstwaarschijnlijk verbroken wordt, is de regelgeving daaraan verbonden oftewel, men moet woedhoe-e verrichten , zoals het geval is bij slapen. De tweede mening is dat het aanraken van de penis de woedhoe-e niet verbreekt.

De profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem zei Nederlandstalige interpretatie: Het basisprincipe is dat reinheid intact blijft en niet verbroken wordt, en we verlaten het basisprincipe niet tenzij er bepaald bewijs is voor het tegenovergestelde. Ook al zou er een mogelijkheid aanwezig zijn dat zij betrouwbaar zijn, het basisprincipe is nog steeds dat de reinheid geldig blijft.

De derde mening is dat indien men het met begeerte aanraakt, dat de woedhoe-e dan verbroken wordt, anders niet. En als het mogelijk is om de twee teksten in overeenstemming te brengen met elkaar, dan moeten we dat volgen voordat we gaan kijken welke tekst sterker is en welke de andere mogelijkerwijs heeft afgeschaft.

Want het in overeenstemming brengen van teksten betekent handelen naar de teksten, terwijl het kijken naar welke tekst sterker is betekent dat je de andere verwerpt. Dit wordt ondersteund door de woorden van de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem Nederlandstalige interpretatie: Maar als je het met begeerte aanraakt, dan verbreekt dit de woedhoe-e , want de reden voor de regelgeving is in dit geval van toepassing, namelijk de mogelijkheid dat er iets een onreinheid afgescheiden wordt dat de woedhoe-e verbreekt zonder dat je het beseft.

Dus als iemand het met begeerte aanraakt, dan wordt het verrichten van woedhoe-e noodzakelijk; maar als het zonder begeerte gebeurt, dan is het verrichten van de woedhoe-e niet vereist. Want het aanraken op deze manier met begeerte is niet zoals het aanraken van enig ander deel van het lichaam. De vierde mening, waar Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah de voorkeur aangaf, is dat het verrichten van woedhoe-e na het aanraken van de penis in alle gevallen moestahabb aanbevolen, en niet verplicht is, ook in het geval van begeerte.

Als we zeggen dat het moestahabb is, betekent dit dat het voorgeschreven is en er een beloning is als men het doet, en het is beter om dit te doen om aan de veilige kant te zijn. De meest correcte mening is dat de woedhoe-e verbroken wordt wanneer het aanraken gepaard gaat met begeerte. En Allah weet het beste. Als een vrouw de penis van haar man met begeerte aanraakt, dan wordt haar woedhoe-e verbroken. Maar als het zonder begeerte gebeurt, dan wordt het niet verbroken.

Als we zeggen dat het de woedhoe-e verbreekt, dan is dat op voorwaarde dat er geen barrière is. Dit is de mening van de meerderheid. Dus als een vrouw de penis van haar echtgenoot aanraakt met een barrière, dan wordt haar woedhoe-e niet verbroken, ook al is het met begeerte. Als een man de hand van zijn echtgenote schudt of haar zoent, of zij zoent hem, dat verbreekt de woedhoe-e van beide niet, ook al gebeurt dit met begeerte, zolang er niets afgescheiden wordt.

Als een man zijn vrouw aanraakt of kust, dan wordt zijn woedhoe-e niet verbroken volgens de meest correcte mening. Want de boodschapper vrede en zegeningen van Allah zijn met hem kuste een van zijn vrouwen en vervolgens bad hij en verrichtte niet de woedhoe-e. Het basisprincipe is dat de woedhoe-e en reinheid t ahaarah ongeschonden blijven en het is niet toegestaan te zeggen dat het door iets verbroken wordt tenzij er bewijs is dat daar op neerkomt, zonder tegenbewijs.

In dit geval is er helemaal geen bewijs dat beduidt dat de woedhoe-e verbroken wordt door het aanraken van je echtgenote. Aboe Qataadah moge Allah tevreden over hem zijn verhaalde dat de boodschapper van Allah vrede en zegeningen van Allah zijn met hem gezegd heeft Nederlandstalige interpretatie: En wanneer hij zijn behoefte doet naar het toilet gaat , dient hij zijn penis niet met zijn rechterhand aan te raken of zich met zijn rechterhand af te vegen.

Volgens een andere overlevering, overgeleverd door Moeslim Nederlandstalige interpretatie: De meerderheid van de geleerden interpreteerden dit verbod als dat het makroeh afkeurenswaardig is — zoals aangegeven is door an-Nawawie en anderen — omdat dit valt onder etiquette en goede manieren, alsook omdat het valt onder het beschermen van de eer van de rechterhand.

Maar de mening van de meerderheid is hoogstwaarschijnlijk correct, en dat dit verbod te maken heeft met het tonen van etiquette en correcte manieren. Dit wordt ondersteund door, naast andere dingen, de woorden van de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem over de penis Nederlandstalige interpretatie: Al-Kha tt aabie moge Allah hem genadig zijn zei: Men kan dus begrijpen dat het toegestaan is op andere momenten, zoals tijdens seks. Men dient de penis niet met de rechterhand vast te houden wanneer men urineert.

Dus in andere situaties is het toegestaan. Aboe Daawoed moge Allah hem genadig zijn noemde een van de hoofdstukken in zijn Soenan: Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen dat het toegestaan is om het met de rechterhand aan te raken tijdens seks, tenzij men vreest dat die hand bevuilt wordt met madzie voorvocht ; in dat geval is het makroeh afkeurenswaardig. De Permanente Commissie werd gevraagd of een erectie de woedhoe-e verbreekt en zij antwoorden: Zie het artikel De woedhoe-e , stap voor stap voor een beschrijving en een video hoe de woedhoe-e correct verricht dient te worden.

Een of beide partners dienen in de volgende situaties ghoesl de grote rituele wassing te verrichten:. Deze ghoesl is verplicht of er nou ejaculatie zaadlozing plaatsvindt of niet. Het elkaar aanraken van de besneden delen betekent dat de eikel of top van de penis de vagina penetreert binnengaat ; het betekent niet elkaar louter aanraken.

Lozing van sperma, ook al vond er geen penetratie plaats, want de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft gezegd Nederlandstalige interpretatie: Als er manie vloeistof dat bij een orgasme afgescheiden wordt uit een vrouw komt zonder geslachtsgemeenschap penetratie , dan moet zij ghoesl verrichten. Allah is niet te verlegen om de waarheid te spreken. Moet een vrouw ghoesl verrichten als zij een erotische, natte droom heeft gehad? En zij waren beide djoenoeb in een toestand van djanaabah.

Zie het artikel Complete vs. Het is toegestaan voor de echtgenoot om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw in haar vagina op elke manier hij wenst, van achteren of van voren, op voorwaarde dat het in haar vagina is, dat de plaats is vanwaar het kind geboren wordt.

En zoals een boer goed zorgt voor zijn akkerland, zo ook dient een man zijn vrouw goed te verzorgen. De joden van al-Medienah beweerden namelijk dat als een persoon normale geslachtsgemeenschap had met zijn vrouw terwijl ze met haar rug naar hem toegekeerd was, dan zou het kind geboren worden met een afwijking.

Toen de an s aar de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem vroegen over dit bijgeloof , openbaarde Allah dit vers, hen instruerend dat een dergelijke geslachtsgemeenschap toegestaan was. Als een man geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw en hij wil voor een tweede keer tot haar komen, dan dient hij eerst woedhoe-e te verrichten, want de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft gezegd Nederlandstalige interpretatie: Waarom verricht u niet maar één ghoesl?

Als het niet schadelijk is voor haar, maar het is moeilijk voor haar, dan is het beter voor hem om geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben, omdat het mijden van dingen die moeilijk zijn voor haar een vorm is van het eerzaam leven met haar.

Allah de Verhevene zegt Nederlandstalige interpretatie: Als zij menstrueert dan mag hij van haar genieten op andere manieren, met uitzondering van de vagina en anus, omdat de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft gezegd Nederlandstalige interpretatie: De geleerden van de Permanente Commissie zeiden: Borstvoeding bij een volwassene heeft dit gevolg niet.

Op grond hiervan, als we aannemen dat iemand melk van zijn vrouw gedronken heeft, hierdoor wordt hij niet als een zoon voor haar. Men spreekt over cunnilingus als een man de vagina van zijn vrouw met de mond stimuleert, en over fellatie of fellatio als een vrouw de penis van haar man met de mond stimuleert.

Er is een meningsverschil over de toelaatbaarheid van orale seks. Dit kan begrepen worden van de uitspraak van de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem Nederlandstalige interpretatie: Al het andere is toegestaan tussen een echtgenoot en een echtgenote. De mogelijkheid op aanwezigheid van onreinheid zoals voorvocht, dat nadjis — onrein — is is niet voldoende bewijs om het te verbieden. Als iemand denkt dat het binnenkrijgen van onreinheid zal gaan gebeuren, dan dient hij voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te voorkomen.

Een schuldgevoel kan niet als bewijs dienen dat iets verboden is. Het bewijs kan alleen afgeleid worden van hetgeen in het Boek van Allah is of van de Soennah van de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Er is geen bewijs of wat dan ook vanuit deze twee bronnen dat deze handeling verbiedt. Omdat zaken toegestaan zijn tenzij er bewijs van het tegenovergestelde is, is deze handeling toegestaan.

Sommige mensen hebben wellicht een afkeer van een bepaalde handeling wegens hun persoonlijke redenen, maar we kunnen niet zeggen dat het een verboden handeling is in de islam. Sommige geleerden, van wie we profijt hebben gehad op het gebied van fiqh islamitische jurisprudentie hebben aangegeven dat als geslachtsgemeenschap toegestaan is, dan is al het mindere ook toegestaan.

Dus vanuit dit standpunt is orale seks toegestaan. Dit is het bewijs dat imaam al-Qoer t oebie noemt in zijn tefsier , dat als geslachtsgemeenschap toegestaan is, dan is hetgeen minder is dan dat ook toegestaan en hij noemde deze kwestie aangaande orale seks.

Of bij aayah 31 van soerat an-Noer , waar vermeld is dat: Echter, we dienen op te merken dat als dit schade veroorzaakt voor ofwel de echtgenoot of de echtgenote, dan dient men dit niet te doen, op grond van de uitspraak van de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem Nederlandstalige interpretatie: Er is sterk bewijs dat orale seks in verband brengt met keelkanker! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in de Verenigde Staten — in tegenstelling tot de rest van de wereld — orale seks vaker oorzaak van keelkanker is dan roken.

Echter, hoofdonderzoekster Maura Gillison verklaart op nieuwssite Physorg. Alle lof is voor Allah, Die promiscuïteit vrij seksueel verkeer verbiedt. Bijvoorbeeld, sheikh Naa s ir oed-Dien al-Albaanie moge Allah hem genadig zijn zei: We hebben algemene principes en de boodschapper van Allah vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft het ons verboden om te lijken op dieren in andere zaken, laat staan waar wij het hier over hebben orale seks. En aangezien het bekend is dat de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem het ons heeft verboden om te lijken op de ongelovigen, kan hieruit begrepen worden dat het verboden is.

Ook gelet op het bovengenoemde verbod, omdat deze daad waar de dieren bekend om staan behoort tot hun ranzige aard. Dus moet een moslim, met betrekking tot orale seks, zich ver afhouden in het vertonen van gelijkenissen met de dieren. Ook is orale seks niet de meest voor de hand liggende keus voor moslims.

We dienen ook op te merken dat het beschermen van het leven van mensen en hen gezond te houden behoren tot de voornaamste doelen van de sharia. Hoewel nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig is, is het goed mogelijk dat orale seks een gevaar vormt voor de gezondheid. Als dit het geval is, dan wordt het absoluut verboden. Het is niet toegestaan voor de echtgenoot, onder geen enkele omstandigheid of wat dan ook, om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn echtgenote in haar anus.

De geslachtsgemeenschap die verboden is, is wanneer de top van de penis verdwijnt in de anus, met of zonder barrière, en ook al vindt er geen ejaculatie zaadlozing plaats.

De regelgeving heeft betrekking op penetratie, niet op ejaculatie of aanraken. As-Soeyoetie moge Allah hem genadig zijn zei in al-Ashbaah wa n-Nadhzaa-ir Ook al gaan beide partners ermee akkoord, het blijft verboden.

Sommigen menen dat het toegestaan is in de periode dat een vrouw menstruatie heeft. Maar dit is onjuist en anaal geslachtsverkeer is te allen tijde een grote zonde. Het is bekend dat de vagina de plaats van akkerland is, de plaats waarvan men hoopt een kind te krijgen.

Aboe Hoerayrah moge Allah tevreden over hem zijn verhaalde ook dat de profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem gezegd heeft Nederlandstalige interpretatie: Dit is zo omdat het anale geslachtsgemeenschap tegen de fi t rah natuurlijke aanleg van de mens in gaat en een daad die walgelijk is voor degenen met gezond verstand. Het zorgt er ook voor dat een vrouw haar aandeel aan plezier mist.

De geleerden hebben aangegeven dat het toegestaan is om te genieten van hetgeen tussen de dijen en de billen van een vrouw is, zonder de anus te penetreren. In Rawdh at- T aalib wordt aangegeven: Betreffende het alleen aanraken van de anale sluitspier, daar is niets mis mee, maar het is beter om dat te mijden omdat het kan leiden naar iets anders.

Betreffende het stoppen van een vinger in de anus, dit dient om meerdere redenen niet gedaan te worden:. Een van de redenen waarom anaal geslachtsverkeer verboden is, is zodat de penis niet in contact komt met onreine ontlasting; evenzo zal het stoppen van een vinger in de anus er voor zorgen dat het onnodig direct in contact komt met onreine ontlasting.

Deze handeling is strijdig met de gezonde fi t rah natuurlijke aanleg van de mens en het is het tegenovergestelde van goede smaak. Het is eerder een blinde imitatie van diegenen wier fi t rah verdorven is en wier smaak smerig is, die alles wat zij kunnen bedenken doen om hun dierlijke begeerten te bevredigen zonder acht te slaan op goede manieren, zedelijkheid of reinheid, en hun begeerten laten hen iets smerigs zien als iets goeds.

Het volharden in het verrichten hiervan kan iemand leiden naar het verrichten van iets dat erger is dan dit, namelijk anale geslachtsgemeenschap. Dit is de gewoonte van degenen die hun begeerten volgen en die alles doen wat aantrekkelijk is voor hen. Dus geleidelijk aan vallen zij in serieuzere zaken, wegens de minder serieuze zaken waartoe zij zich aangetrokken voelen.

De profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem omschreef dit door middel van een briljante analogie, toen hij zei Nederlandstalige interpretatie:.

Wie op zijn hoede is voor de twijfelachtige zaken zal zijn religieuze toewijding en eer redden. Maar wie zich bezighoudt met twijfelachtige zaken zal zich bezig gaan houden met verboden zaken, zoals een herder die zijn kudde laat grazen rondom een privé weide en het risico loopt om het elk moment binnen te gaan.

Elke koning heeft een reservaat en het reservaat van Allah zijn de dingen die Hij verboden heeft. In het lichaam is een stuk vlees dat wanneer het gezond is, het hele lichaam gezond zal zijn; en als het verdorven is, dan zal het hele lichaam verdorven zijn. Dit is het hart. Wanneer Allah met Zijn Perfecte Wijsheid iets verbiedt in dit geval anale seks , dan verbiedt Hij ook de dingen die daar naar toe kunnen leiden.

Want als iemand de dingen die naar een verboden handeling leiden verricht, dan zal zijn hart daar aan gehecht raken en hij zal tussen het verrichten van de verboden handeling en het wegblijven daarvan in tweestrijd staan en daardoor lijden aan stress, spanningen enzovoort.

Vaak zal een dergelijke persoon uiteindelijk toch doen waarvan hij nooit gedacht had het ooit te zullen doen, aan grote zonden die een persoon verdoemen tot de Hel en al zijn aangelegenheden ruïneren, zowel de religieuze als de wereldse, en zijn leven verwoesten en alle zegeningen barakah van zijn bezittingen en kinderen wegnemen.

De moslim dient de ware aard van dingen te begrijpen en waar deze toe leiden. Hij dient niet beïnvloed te worden door wat de shay t aan satan aantrekkelijk maakt voor hem, of slechte handelingen beschouwen als onbelangrijk, zodat hij er voor zorgt dat hij gaat behoren tot de verliezers. En nader hen niet totdat zij rein worden. Wanneer zij zich gereinigd hebben na de menstruatie , kom dan tot hen zoals Allah jullie dat opgedragen heeft.

Uit Tefsier Ibn Kethier. De Koran gebruikt indirecte hints en aanwijzingen voor het uitdrukken van zulke gevoelige kwesties. De profeet vrede en zegeningen van Allah zijn met hem heeft uitgelegd dat deze instructies alleen betekenen dat geslachtsgemeenschap verboden is tijdens de menstruatie.

Given such a notice. Let op dan leggen we het uit. Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen. Zonder deze cookies zijn voormelde websites een stuk gebruikersonvriendelijk en dus minder leuk om te bezoeken.

Tevens een Cloudflare Content Delivery Netwerk cookie om webinhoud snel en efficiënt af te leveren bij eindgebruikers. Dat zeiden we dus al.

Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen. Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd beeld krijgen van de interesses van de gebruiker.

Hiermee kunnen gerichter en relevantere advertenties worden weergegeven. Zo kun je na het bezoeken van een webwinkel op andere sites banners krijgen met juist de door jezelf bekeken producten of soortgelijke producten. De websitehouder kan die cookies overigens  niet  inzien. Je hoeft niet bang te zijn voor deze bedrijven. Ze zijn best lief. En leren is leuk.

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer.

Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Zo worden onze websites nog veel superduper leuker om aan te klikken dan voorheen. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden. Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, foto's van diensten als Imgur, Tumblr of picasa, en 'like' knoppen van sociale mediasites als Twitter en Facebook. Deze websites schijnen best wel een beetje populair te zijn dus we dachten: Wil je nou echt nog meer weten?

Ja, door hier te klikken ga ik akkoord met de cookies, scripts en webbeacons die via NewsMedia Websites GeenStijl, Dumpert, Das Kapital en Autobahn geplaatst kunnen worden. Ik begrijp dat deze cookies, scripts en webbeacons door NewsMedia Websites en door derden geplaatst kunnen worden voor functionele en analytische doeleinden, voor social media, om mij advertenties te tonen, mijn surfgedrag te volgen of gewoon omdat men daar zin in heeft.

Ik ga er ook mee akkoord dat met behulp van deze cookies, scripts en webbeacons persoonsgegevens over mij kunnen worden verwerkt voor deze doeleinden. Ondanks dat ik op de rest van het internet prima mijn eigen privacy kan regelen of er simpelweg niet om geef, ben ik dankbaar dat de overheid mij overal op het Nederlandse web van dit soort nep-privacy-beschermings­stickers voorziet.

Scroll omlaag voor meer informatie. Moe van dit soort popups? Installeer dan de Deze plugin om van het gezeur af te zijn.

.. Tiener likken verboden sex

LIMBURG EROTISCHE MASSAGE AMATEURSTEL

Bi meid gezocht rijpere dame ontvangt

Cookies van overige externe partijen aka de rest Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Men dient niet te verlegen te zijn om kennis op te doen over dit belangrijke onderwerp. En het kan het doel vervullen waarvoor het geschapen werd, want seks werd geschapen voor drie basisdoelen: Maar als je het met begeerte aanraakt, dan verbreekt dit de woedhoe-ewant de reden voor de regelgeving is in dit geval van toepassing, namelijk de mogelijkheid dat er iets een onreinheid afgescheiden wordt dat de woedhoe-e verbreekt zonder dat je tiener likken verboden sex beseft. Als zij dit echter doen, dan is het escort belgie limburg hete vrouwen.nl toegestaan hen licht te slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien. Het is een zonde. By copying, installing or otherwise use Python 1. Lees meer in het artikel Homoseksualiteit in de Islam. Een schuldgevoel kan niet als bewijs dienen dat iets verboden is. Alle religies verbieden homoseksualiteit. Homoseksualiteit Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om de islamitische visie op homoseksualiteit te bespreken.

Copyright © 2018 Sm